Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze Algemene Voorwaarden zijn in werking getreden vanaf juli 2018.

Artikel 1           Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1           “Koopovereenkomst”: een koopovereenkomst waarbij u producten koopt op afstand (zoals via de webshop, per telefoon of per e-mail) en deze producten door ons (of door een derde partij) worden geleverd;

1.2           “u”: een consument (natuurlijke persoon) die niet handelt in het kader van een handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

1.3           “Herroepingsrecht”: uw mogelijkheid om binnen de bedenktijd af te zien van de Koopovereenkomst;

1.4           “wij”: de natuurlijke of rechtspersoon die de producten op afstand aan u aanbiedt; 

Artikel 2           Wie zijn wij

AvD Sports

www.AvD-Sports.nl

www.waterpolospullen.nl

Telefoonnummer: 06 33 99 04 18

E-mailadres: alfredvandorp@avd-sports.nl

KvK-nummer: 72129638

Artikel 3         Toepasselijkheid

3.1           Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons en op elke met u gesloten Koopovereenkomst.

3.2          Voordat u iets van ons koopt, brengen wij deze algemene voorwaarden en eventuele specifieke productvoorwaarden duidelijk onder uw aandacht. Wij moeten dat zo doen, dat u deze algemene voorwaarden kunt downloaden, uitprinten en opslaan.

3.3           Wanneer de algemene voorwaarden en de specifieke product- of dienstenvoorwaarden strijdig met elkaar zijn, kunt u zich beroepen op de toepasselijke bepaling die voor u het meest gunstig is.

Artikel 4         Het aanbod

4.1          Als een product slechts tijdelijk of onder bepaalde voorwaarden beschikbaar is, dan wordt dit duidelijk op de productpagina vermeld.

4.2          De productpagina bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd zodat u het product goed kan beoordelen. Als wij gebruik maken van afbeeldingen, dan moeten deze waarheidsgetrouw zijn.

4.3          Elke productpagina moet zodanig duidelijk zijn, dat het voor u duidelijk is wat uw rechten en verplichtingen zijn bij de aankoop van het product.

4.4          Wij zijn alleen niet gebonden aan vergissingen of fouten op de productpagina, als het voor u overduidelijk is dat dit een vergissing of fout is.

Artikel 5         De Koopovereenkomst

5.1           De Koopovereenkomst komt tot stand op het moment dat u de aankoop van het product en de bijbehorende voorwaarden heeft geaccepteerd.

5.2           Na het sluiten van de Koopovereenkomst sturen wij u direct een ontvangstbevestiging per e-mail.

5.3           Wij zorgen ervoor dat u veilig kunt bestellen en betalen en wij zorgen voor voldoende technische en organisatorische beveiliging van alle (persoons)gegevens.

5.4           Wij zullen, los van onze overige wettelijke informatieverplichtingen, uiterlijk bij levering van het product aan u de volgende informatie schriftelijk meesturen:

 1. ons bezoekadres waar u met klachten terecht kunt;
 2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop u van het Herroepingsrecht gebruik kan maken, of een duidelijke melding als het Herroepingsrecht is uitgesloten;
 3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 4. de prijs inclusief alle belastingen van het product; de kosten van aflevering; de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de Koopovereenkomst;
 5. indien u een Herroepingsrecht heeft, het Modelformulier voor herroeping.

Artikel 6         Herroepingsrecht

6.1           U kunt een Koopovereenkomst met een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen herroepen. Wij mogen u vragen naar de reden van herroeping, maar u hoeft niet te antwoorden.

6.2           De bedenktijd gaat in op de dag nadat u, of een vooraf door u aangewezen derde:

 1. het product heeft ontvangen; of
 2. als u in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
 3. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 4. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 

Artikel 7         Uw verplichtingen tijdens de bedenktijd

7.1          Tijdens de bedenktijd moet u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U mag het product slechts uitpakken of gebruiken als dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat u het product slechts mag gebruiken en inspecteren zoals u dat in een winkel zou mogen doen.

7.2          Als u niet zorgvuldig met het product omgaat, zoals uiteengezet in lid 1, en het product is hierdoor beschadigd, dan bent u aansprakelijk voor de waardevermindering van het product.

7.3          U bent niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product, als wij u voor of bij het sluiten van de Koopovereenkomst niet alle wettelijk verplichte informatie over het Herroepingsrecht hebben verstrekt.

Artikel 8         Uitoefening van het Herroepingsrecht door u en kosten daarvan

8.1           Als u gebruik maakt van uw wettelijke Herroepingsrecht, meldt u dit binnen de bedenktermijn door middel van het Modelformulier voor herroeping of op een andere ondubbelzinnige wijze aan ons.

8.2           U stuurt het product terug, of geeft het product af aan (een gemachtigde van) ons, binnen 14 dagen na de herroeping.

8.3           U stuurt het product terug met alle geleverde toebehoren, zoveel mogelijk in originele staat, verpakking en volgens de door ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

8.4           Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht ligt bij u.

8.5           U draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product, behalve als wij niet hebben gemeld dat u deze kosten moet dragen of als wij deze kosten zelf dragen.

Artikel 9         Onze verplichtingen bij herroeping

9.1           Als u ons meldt dat u gebruik wilt maken van het Herroeppingsrecht, dan sturen wij u na deze melding direct een ontvangstbevestiging per e-mail.

9.2          Als u binnen 14 dagen na ontvangst van de producten meldt dat u gebruik wilt maken van uw Herroepingsrecht, vergoeden wij binnen 14 dagen na uw gedane melding alle door u gedane betalingen inclusief eventuele leveringskosten. Als wij aanbieden om het product zelf af te halen, mogen wij wachten met terugbetalen tot wij het product hebben ontvangen of tot u aantoont dat u het product heeft teruggezonden.

9.3           Wij gebruiken voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als u heeft gebruikt, tenzij u instemt met een andere betaalmethode. De terugbetaling is voor u kosteloos.

9.4           Als u heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeven wij de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10       Uitsluiting Herroepingsrecht

Wij kunnen de volgende producten uitsluiten van het Herroepingsrecht als wij dit duidelijk op de productpagina vermelden:

 1. Producten die volgens uw specificaties zijn vervaardigd, die niet gefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van uw individuele keuze of beslissing, of die duidelijk voor een specifiek persoon bestemd zijn.
 2. Producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop wij geen invloed hebben en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.
 3. Op bestelling gemaakte items;

Artikel 11       De prijs

11.1        Tijdens de op de productpagina vermelde geldigheidsduur van het aanbod worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, tenzij een prijswijziging nodig is als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

11.2        Wij mogen producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar wij geen invloed op hebben, met variabele prijzen aanbieden. Dit wordt bij het aanbod vermeld.

11.3        De op de productpagina genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12       Nakoming Koopovereenkomst en extra garantie

12.1        Wij staan ervoor in dat de producten voldoen aan de Koopovereenkomst en aan de op de productpagina vermelde specificaties. Ook staan wij ervoor in dat de producten voldoen aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid, de wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften en eventuele met u gemaakte afspraken over ander dan normaal gebruik.

12.2        Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van ons, onze toeleverancier, importeur of producent waarin deze bepaalde rechten of vorderingen aan u toekennen die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is, in het geval wij tekortschieten in de nakoming van ons deel van de Koopovereenkomst.

12.3        Een extra garantie beperkt nooit uw wettelijke rechten en vorderingen.

Artikel 13       Levering en uitvoering

13.1        Wij nemen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de uitvoering van de Koopovereenkomst en de levering van de producten.

13.2        Wij leveren het product op het adres dat u aan ons heeft doorgegeven.

13.3        Wij zullen de producten zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 30 dagen leveren. Wij kunnen met u een andere leveringstermijn afspreken.

13.4        Als de bezorging vertraging ondervindt of een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan zo snel mogelijk bericht, uiterlijk binnen 30 dagen nadat u de bestelling heeft geplaatst.

13.5        Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij ons tot het moment van bezorging aan u of aan een vooraf door u aangewezen en aan ons bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij anders is overeengekomen.

 Artikel 14       Betaling

14.1       U betaalt de verschuldigde bedragen binnen 8 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, tenzij anders is bepaald in de Koopovereenkomst. Indien een bedenktermijn ontbreekt, betaalt u de verschuldigde bedragen binnen 8 dagen na het sluiten van de Koopovereenkomst, tenzij anders is bepaald in de Koopovereenkomst.

14.2       U mag niet worden verplicht om meer dan 50% vooruit te betalen. Indien een vooruitbetaling is bedongen, kunt u geen recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, voordat de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

14.3       U bent verplicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens direct aan ons te melden.

14.4       Indien u niet tijdig aan uw betalingsverplichting(en) voldoet, moeten wij u wijzen op de late betaling en u een termijn van 14 dagen gunnen om alsnog aan uw betalingsverplichtingen te voldoen. Als u niet binnen deze 14-dagen-termijn betaalt, bent u ook de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag verschuldigd. Wij kunnen dan buitengerechtelijke incassokosten aan u in rekening brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Wij kunnen in uw voordeel afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 15       Klachtenregeling

15.1        Klachten over de uitvoering van de Koopovereenkomst moeten zo snel mogelijk nadat u de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven bij ons worden ingediend.

15.2        Bij ons ingediende klachten beantwoorden wij binnen 8 dagen na ontvangst. Als wij een langere verwerkingstijd nodig hebben, bevestigen wij binnen 8 dagen dat wij de klacht hebben ontvangen en geven wij een indicatie aan u wanneer u een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 16      Geschillen

16.1       Op tussen u en ons gesloten Koopovereenkomsten waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.2       Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, dan is de Nederlands rechter te Breda, dan wel de bevoegde rechter van het arrondissement waar u woont, bevoegd om van het geschil kennis te nemen.

Artikel 17      Wijzigingen en aanvullingen algemene voorwaarden

17.1                 Wijzigingen in deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op de daarvoor gepaste wijze zijn gepubliceerd. Indien deze wijzigingen op u van toepassing zijn gedurende de looptijd van een aanbod, gelden de voor u meest gunstige bepalingen.

17.2     Aanvullende of afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van u zijn. Deze dienen schriftelijk te worden vastgelegd en moeten door u kunnen worden opgeslagen.

DISCLAIMER

De websites AvD-Sports.nl en waterpolospullen.nl zijn eigendom van AvD Sports. Het is niet toegestaan om (delen van) deze website te kopiëren, op te slaan of openbaar te maken, anders dan voor persoonlijk, niet-commerciëel gebruik, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AvD Sports.

Aan deze website heeft AvD Sports veel aandacht besteed. De informatie op deze website wordt dagelijks gecontroleerd. Toch kan het voorkomen dat er onjuiste of onvolledige informatie wordt verstrekt, of onjuiste producten worden aangeboden, hetzij door de invoer van gegevens, hetzij door technische oorzaken. Hiertoe behoren ook kennelijke fouten en kennelijke vergissingen. Hiervoor kan AvD Sports, als eigenaar van de websites AvD-Sports.nl en waterpolospullen.nl niet aansprakelijk worden gesteld. Wij zullen eventuele onvolkomenheden na constatering zo spoedig mogelijk herstellen, zonder enige aansprakelijkheid te accepteren.

AvD Sports behoudt zich het recht voor om met onmiddellijke ingang, en zonder enige kennisgeving vooraf, wijzigingen op deze website, waaronder ook wordt verstaan in de algemene voorwaarden, door te voeren.

Druk- en zetfouten voorbehouden.

© AvD Sports

PRIVACY POLICY

Dit is de website van AvD Sports
Ons vestigingsadres is Van Bemmelstraat 89, 3818 PC, Amersfoort
Ons postadres is Van Bemmelstraat 89, 3818 PC, Amersfoort
Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 72129638
Ons B.T.W.-nummer is NL001956533B74

 

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch noch uw domeinnaam, noch uw e-mailadres. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij

– uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert

– alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie)

Deze informatie wordt gebruikt

– om de inhoud en de lay-out van onze pagina’s te individualiseren voor elke individuele bezoeker

– om u op de hoogte te stellen van updates van onze site

– om u later te contacteren voor marketingdoeleinden De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek)

– om uw voorkeuren te registreren

– om ervoor te zorgen dat u niet herhaaldelijk dezelfde advertenties ontvangt

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up). Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site. Als wij gegevens overdragen aan derden waarmee wij contractueel verbonden zijn, dan moeten deze derden in het kader van de contractbepalingen de volgende veiligheidsmaatregelen treffen: de gegevens moeten worden opgenomen in een beveiligd systeem, wat daar alleen gebruikt wordt om onze dienst te ondersteunen. Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid?

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen

– Per email: AlfredvanDorp@AvD-Sports.nl

– Per telefoon: 06 33 99 04 18

Over communicatie per e-mail

Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per telefoon

Als u aan ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u on-line geplaatst hebt.

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy-beleid. In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres.

VERZENDEN & RETOURNEREN

Verzending:

Wij zullen de levering uitbesteden aan Post.nl

Bezorgkosten:

De bezorgkosten binnen Nederland bedragen 6,95 euro exclusief B.T.W (pakket 0 – 10 kg max. 100 × 50 × 50 cm)

Voor alle artikelen, die niet op bestelling gemaakt zijn, geldt dat zij binnen 14 dagen door de consument kunnen worden geruild bij AvD Sports. De artikelen dienen ongebruikt te blijven en in de staat van aankoop te verkeren, waarbij het artikel retour moet worden gestuurd in originele onbeschadigde verpakking. De kosten van het retourneren van goederen naar AvD Sports zijn voor de klant. AvD Sports betaalt de kosten voor het terug sturen van de nieuwe bestelling vanuit AvD Sports naar de klant.

Retouradres:

AvD Sports

Van Bemmelstraat 89
3818 PC Amersfoort

BETAALMETHODE

iDEAL (Nederland)

Wat is iDEAL?

Met iDEAL kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk uw online aankoop bij Sportstore.nl afrekenen. U rekent af in uw vertrouwde internet betaalomgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethodes van uw eigen bank. Als internetbankierder kunt u direct gebruik maken van iDEAL, zonder dat u zich daarvoor hoeft aan te melden of speciale software moet installeren.

Hoe werkt iDEAL?

Na het vullen van uw winkelmandje en het invoeren van uw gegevens, kiest u voor iDEAL als betaalmethode. In de volgende stap selecteert u uw bank. Vervolgens wordt u doorgeleid naar de site van uw bank, waar de betaalopdracht voor u klaar staat. U wordt door uw bank gevraagd een aantal gegevens in te vullen en u autoriseert de betaling. Het bedrag wordt direct van uw betaalrekening afgeschreven en AvD Sports wordt geïnformeerd dat de bestelling is betaald.

iDEAL is net zo vertrouwd, veilig en gemakkelijk als internetbankieren 

iDEAL wordt ondersteund door alle grote Nederlandse banken

Toegang tot internetbankieren van één van de deelnemende banken is voldoende om gebruik te kunnen maken van iDEAL 

Let op: houdt uw bankpas en eventuele identificatiemethode – ABN AMRO e.dentifier, Rabobank Random Reader of GSM voor Postbank TAN – bij de hand.